Έκδοση αδειών δόμησης

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών – Αδειών Δόμησης

Πότε απαιτείται
Άδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης όπως:
α) Κατεδάφιση κατασκευών (εξαιρείται η κατεδάφιση χαρακτηρισμένων επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών ή κτιρίων).
β) Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες των ογδόντα εκατοστών (0,80 μ).
γ) Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων.
δ) Κατασκευή πισίνας (εκτός και εάν πρόκειται για τοποθέτηση πισίνας μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50,00) τετραγωνικών μέτρων που εξυπηρετείται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή της τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και εκσκαφές – επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο. Στη περίπτωση αυτή το ύψος όλων των κατασκευών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη του εδάφους και θα πρέπει να τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για τις εργασίες αυτές απαιτείται η έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας).
ε) Αλλαγή χρήσης, για τις περιπτώσεις αλλαγών προς το δυσμενέστερο σε διάγραμμα δόμησης, φορτίων σχεδιασμού και μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους – άλλες ιδιοκτησίες ή κοινόχρηστους χώρους και επίσης όταν για τη νέα χρήση απαιτείται έγκριση ειδικού φορέα και σε κάθε περίπτωση που το κτίριο είναι νόμιμο αλλά ρυμοτομούμενο.
στ) Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης (εξαιρούνται οι εργασίες εκείνες που καλύπτονται είτε με την Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας είτε με την Απλή Ενημέρωση.
ζ) Περιτοιχίσεις και περιφράξεις (εξαιρούνται οι περιπτώσεις που καλύπτονται με την Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.
η) Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
Τι είναι
Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, επέχει θέση οικοδομικής άδειας και εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης. Χορηγείται σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια τα οποία δεν βρίσκονται σε δάσος, ρέμα, αιγιαλό, αρχαιολογικό ή κοινόχρηστο χώρο και δεν πρόκειται για κτίρια που είναι ρυμοτομούμενα ή στατικά επικίνδυνα.
Πότε απαιτείται
Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες:
α) Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
β) Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για τη στέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού.
γ) Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
δ) Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου μετά από έγκριση του Δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.
ε) Εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες χωρίς να απαιτούνται εργασίες αντιστήριξης.
ζ) Η κατασκευή ανελκυστήρα σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετακίνηση ατόμων με αναπηρία.
η) Κοπή δέντρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια.
θ) Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
ι) Τοποθέτηση ικριωμάτων.
ια) Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
ιβ) Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων και για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών εκροών (για βάθος μεγαλύτερο των ογδόντα εκατοστών).
ιγ) Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.
ιδ) Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων – όψεων με χρήση ικριωμάτων.
ιε) Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.
ιστ) Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο ή στην πρασιά ή στο δώμα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βεράντες ισογείων και ορόφων.
ιζ) Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50,00) τετραγωνικά μέτρα που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και εκσκαφές – επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο. Το ύψος όλων των κατασκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη του εδάφους και θα πρέπει να τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου.
ιη) Τοποθέτηση κεραιών.
ιθ) Εσωτερικές διαρρυθμίσεις εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
κ) Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
κα) Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.
κβ) Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.
κγ) Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.
κδ) Κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15,00) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή μια φορά για κάθε γήπεδο και μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
κε) Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών όταν αυτά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια ανεξάρτητων ιδιοκτησιών.
κζ) Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χωρίς μεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύψος του κτιρίου και της στέγης.
Δικαιολογητικά
α) Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, με τα πλήρη στοιχεία του, τα στοιχεία του ακινήτου και περιγραφή των εκτελούμενων εργασιών.
β) Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών (Αρχαιολογίας , Δασαρχείου, Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κ.λ.π).
γ) Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης.
δ) Βεβαίωση ή αντίγραφο δήλωσης κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού ή άλλου σχεδίου, όταν δεν προσδιορίζεται η θέση του ακινήτου με τη διεύθυνση.
ε) τεχνική έκθεση μηχανικού, με την οποία τεκμηριώνονται οι προϋποθέσεις.
στ) τα κατά περίπτωση πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως για παράδειγμα στη τοποθέτηση ικριωμάτων απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου,
με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή, καθώς και δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.

Εργασίες χωρίς Άδεια ή Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, μόνο με ενημέρωση της υπηρεσίας δόμησης
Πότε απαιτείται
Η εκτέλεση εργασιών με την διαδικασία της έγγραφης ενημέρωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης αφορά κυρίως σε εργασίες επισκευής σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια ή νομίμως υφιστάμενες αυτοτελείς ιδιοκτησίες, όπως:
α) Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του.
β) Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων – όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
γ) Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοίχων ή οροφών.
δ) Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή ή τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίου.
ε) Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα.
στ) Συντήρηση, επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
ζ) Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους έως ογδόντα εκατοστά (0,80 μ).
η) Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια.
θ) Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.
ι) Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον», εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφισταμένων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
Διαδικασία
Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, και γνωστοποίηση από τον ενδιαφερόμενο του οικείου αστυνομικού τμήματος.